ข่าวกิจกรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข

 • ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64)

  ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชา

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเ

 • Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา หลีเจริญ เข้ารับตำแหน่งโทรศัพท์จังหวัดสตูล

  Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา หลีเจริญ เข้ารั

 • ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2564

  ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2564   วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศไทยนอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่างๆ โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหว... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64)

ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64)    วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุลส ถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นายอนุพล รับรู้ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 (สพส.64) ให้แก่เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานสนาม สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564     วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม / ข้อสั่งการที่สำคัญ และรับทราบผลการดำเนินงาน การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาทั้งด้านป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา โดย... อ่านเพิ่มเติม...

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา หลีเจริญ เข้ารับตำแหน่งโทรศัพท์จังหวัดสตูล

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยา หลีเจริญ เข้ารับตำแหน่งโทรศัพท์จังหวัดสตูล     วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าพบนางสาวกัลยา หลีเจริญ โทรศัพท์จังหวัดสตูล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2564

ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2564   วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19            ในพื้นที่จังหวัดสตูลและภาพรวมภายในประเทศไทยนอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านต่างๆ ... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.