แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เขียนโดย admin 15
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 12
การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เขียนโดย admin 11
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 เขียนโดย admin 10
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย admin 11
ประชุมตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 5
"กิจกรรมกาแฟยามเช้า" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 37
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 29
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลคนใหม่ เขียนโดย admin 30
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 26 เขียนโดย admin 29

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.