แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) บุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 177
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 517
แผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล พ.ศ. 2562 - 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 41
อินโฟกราฟิค2563 เขียนโดย admin 118
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 60
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย admin 50
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 412
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 50
โครงการคนละครึ่ง เขียนโดย admin 38
ผลการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการ ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 65
เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล เขียนโดย admin 73
ผลสำรวจความคิดเห็นงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่จังหวัดสตูล ปี 2563 เขียนโดย admin 148
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 147
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 138
โครงการสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านชุมชน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 179
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 161
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 142
อินโฟกราฟฟิค Infographic ข้อมูลจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 508
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด เขียนโดย admin 189
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 209
แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 243
หมอชนะ ร่วมโหลด ร่วมใจ ชนะภัยโควิด-19 เขียนโดย admin 184
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 167
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 204
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 193
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 215
จำนวนประชากร จังหวัดสตูล ปี 2562 เขียนโดย admin 71
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 299
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 347
นโยบายผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 234
52 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 187
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานสถิติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 340
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 228
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 472
ห้องเรียนมาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 258
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 258
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 245
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 228
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 211
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 201
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นผู้มีอิทธิพลและการค้ามนุษย์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 185
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 229
สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร? เขียนโดย admin 363
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เขียนโดย admin 380
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 247
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 273
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 314
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 210
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 242
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 255
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 232
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 243
โครงการสำรวจข้อมูลพิ้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 247
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม2562 เขียนโดย admin 258
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 266
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 291
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 323
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 310
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Mics6) เขียนโดย admin 276
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 260
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 305
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 2562 เขียนโดย admin 298
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 305
สำรวจถาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 241
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 260
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 239
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 441
งบทดลอง เขียนโดย admin 717
ita เขียนโดย admin 291
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 479
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เขียนโดย admin 311
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 285
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 279
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 272
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 322
การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน เขียนโดย admin 484
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62 เขียนโดย admin 424
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62 เขียนโดย admin 402
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 62 เขียนโดย admin 390
โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62 เขียนโดย admin 438
E-BOOK เขียนโดย admin 333
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 369
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 361
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย เขียนโดย admin 313
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 349
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 351
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 327
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 316
การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 353
สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4 เขียนโดย admin 376
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) เขียนโดย admin 351
สำรวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 342
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 465
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 407
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 453
ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 469
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561 เขียนโดย admin 493
ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน เขียนโดย admin 450
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 428
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค เขียนโดย admin 1947

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.