แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 135
นโยบายผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 51
52 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานสถิติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 128
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 70
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 179
ห้องเรียนมาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 89
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 85
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 83
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 50
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 47
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 36
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นผู้มีอิทธิพลและการค้ามนุษย์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 38
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 50
สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร? เขียนโดย admin 150
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เขียนโดย admin 88
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 87
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 97
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 110
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 57
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 91
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 104
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 85
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 80
โครงการสำรวจข้อมูลพิ้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 100
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม2562 เขียนโดย admin 101
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 96
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 125
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 146
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 132
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Mics6) เขียนโดย admin 113
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 102
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 124
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 2562 เขียนโดย admin 122
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 124
สำรวจถาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 93
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 107
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 92
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 249
งบทดลอง เขียนโดย admin 310
ita เขียนโดย admin 130
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 281
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เขียนโดย admin 158
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 132
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 124
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 128
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 165
การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน เขียนโดย admin 299
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62 เขียนโดย admin 231
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62 เขียนโดย admin 232
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 62 เขียนโดย admin 220
โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62 เขียนโดย admin 247
E-BOOK เขียนโดย admin 172
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 205
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 194
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 192
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 179
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 170
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 169
การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 201
สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4 เขียนโดย admin 216
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) เขียนโดย admin 204
สำรวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 191
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 276
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 254
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 294
ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 308
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561 เขียนโดย admin 328
ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน เขียนโดย admin 283
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 264
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค เขียนโดย admin 1589
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 269
ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 345
ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 280
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 395
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 345
โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 400
โครงการ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 348
โครงการ การสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 249
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 378
ธุรกิจทางการค้า ทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 450
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 328
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เขียนโดย admin 263
ที่พัก พ.ศ.2561 คาบการสำรวจเมษายน - กรกฎาคม เขียนโดย admin 357
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 313
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 378
สำรวจความคิดเห็นเน็ตประชารัฐเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ เขียนโดย admin 330
การสำรวจข้อมูลพื้นฐานเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 290
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 529
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 388
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 370
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 511
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 466
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 567
ประกาศผลการประเมินเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 634
ประกาศจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 779
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เขียนโดย admin 656
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 471

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.