แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เขียนโดย admin 13
ประชาสัมพันธ์ โครงการฯประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 33
อินโฟกราฟฟิค Infographic ข้อมูลจังหวัดสตูล เขียนโดย admin 119
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ และสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด เขียนโดย admin 37
แบบสอบถามเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน เขียนโดย admin 90
แจ้งเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 104
หมอชนะ ร่วมโหลด ร่วมใจ ชนะภัยโควิด-19 เขียนโดย admin 81
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 77
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 90
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 93
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เขียนโดย admin 104
ประกาศจังหวัดสตูล เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เขียนโดย admin 187
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 235
นโยบายผู้บริหาร แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 140
52 ปีสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 99
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานสถิติ ครั้งที่ 1 เขียนโดย admin 221
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 141
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย admin 304
ห้องเรียนมาดีโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 168
สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 165
วันมาฆบูชา เขียนโดย admin 157
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 132
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 124
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 106
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นผู้มีอิทธิพลและการค้ามนุษย์ พ.ศ.2563 เขียนโดย admin 104
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 128
สำมะโนประชากรและเคหะ คืออะไร? เขียนโดย admin 259
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เขียนโดย admin 182
สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 160
สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 180
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 202
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 126
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 157
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 167
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 146
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 145
โครงการสำรวจข้อมูลพิ้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 166
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนตุลาคม2562 เขียนโดย admin 171
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 177
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 202
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 238
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 215
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (Mics6) เขียนโดย admin 190
โครงการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 171
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 199
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง 2562 เขียนโดย admin 204
สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 204
สำรวจถาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 154
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 172
โครงการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 151
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 337
งบทดลอง เขียนโดย admin 446
ita เขียนโดย admin 202
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 377
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 เขียนโดย admin 225
โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 เขียนโดย admin 203
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 188
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เขียนโดย admin 184
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 234
การเผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัดเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน เขียนโดย admin 378
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 62 เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร 62 เขียนโดย admin 303
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ 62 เขียนโดย admin 304
โครงการการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 62 เขียนโดย admin 333
E-BOOK เขียนโดย admin 247
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 282
เทศกาลวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 272
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย เขียนโดย admin 228
โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เขียนโดย admin 258
โครงการการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 256
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 239
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 232
การประมวลพื้นที่การก่อสร้าง เขียนโดย admin 270
สำรวจยอดขายรายไตรมาส 4 เขียนโดย admin 287
สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) เขียนโดย admin 262
สำรวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เขียนโดย admin 260
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย admin 354
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 321
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 370
ประชาสัมพันธ์เดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 385
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (ตุลาคม) 2561 เขียนโดย admin 407
ร้อยรัก รวมใจ สายใย ผูกพัน เขียนโดย admin 358
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 เขียนโดย admin 337
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค เขียนโดย admin 1741
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 348
ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขียนโดย admin 413
ประการศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน เขียนโดย admin 353
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 465
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 417
โครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 482
โครงการ สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 419
โครงการ การสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 322
โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 461
ธุรกิจทางการค้า ทางการบริการ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 525
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 409
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด เขียนโดย admin 331
ที่พัก พ.ศ.2561 คาบการสำรวจเมษายน - กรกฎาคม เขียนโดย admin 423
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในสถานประกอบการ เขียนโดย admin 380
การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 446
สำรวจความคิดเห็นเน็ตประชารัฐเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจ เขียนโดย admin 398

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.