แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 129
ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 120
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 130
เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย เขียนโดย admin 142
ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 121
ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก เขียนโดย admin 137
จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ เขียนโดย admin 129
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ เขียนโดย admin 137
เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP เขียนโดย admin 139
แผนงานโครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด เขียนโดย admin 129

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.