แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 48
ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 45
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 48
เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย เขียนโดย admin 52
ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่ เขียนโดย admin 44
ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก เขียนโดย admin 50
จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ เขียนโดย admin 52
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ เขียนโดย admin 51
เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP เขียนโดย admin 47
แผนงานโครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด เขียนโดย admin 52

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.