เนื้อหา

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

| พิมพ์ |

 ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปี 2563

รอบที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2563 )

รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)

รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562-30 กันยายน 2562)

ผลสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการข้อมูลสถิติ ประจำปีงบประมาณ 2562