ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภูมิภาค

ทำการปกครองจังหวัด

เรือนจำจังหวัดสตูล

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล

สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล

สำนักงานคลังจังหวัดสตูล

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

สำนักงานจังหวัดสตูล

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

สำนักงานประมงจังหวัดสตูล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล

สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.