โครงสร้างและอัตรากำลัง


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล มีดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลและจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
  2. บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
  3. ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพของข้อมูลและสถิติ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
  5. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.