สารสนเทศสถิติเด่น (infographic)/ รอบรู้สถิติ

 

สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

tabin

กันยายน 2561

สรุปผลความคิดเห็น กิจกรรมกาแฟยามเช้า จิบกาแฟ แลสโตย สู่ยุค 4.0

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

 สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2)

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

 

 

 

สิงหาคม 2561

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2561

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวและขยะจังหวัดสตูล

เศรษฐกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลกับภาวะมลพิษที่ชื่อขยะ ปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

06 jun

มิถุนายน 2561

 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดสตูล ไตรมาสที่ 1 : มกราคม – มีนาคม 2561

 

 

 

 

 

 

05 may1

 เดือนพฤษภาคม 2561

 

สถิติการเงินการธนาคารและการประกันภัย พ.ศ .2555-2559

สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจจังหวัดสตูล พ.ศ.2560

สถิติการขนส่งจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

สถิติพลังงานจังหวัดสตูล พ.ศ.2560

สถิติสุขภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558

 

04 apr1

เดือน เมษายน 2561

สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

สถิติอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559

สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พ.ศ.2559

สถิติดัชนีสินค้าและผู้บริโภค พ.ศ. 2559

สถิติการศึกษา จังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

สถิติสุขภาพ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558

สถิติการเงิน การธนาคารและประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

03 mar1

เดือน มีนาคม 2561

สถิติการขนส่งจังหวัดสตูล

สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

สถิติการค้าและราคาจังหวัดสตูล

สถิติการคลังจังหวัดสตูล

สถิติด้านปริมาณน้ำฝน

 

 

02 feb1

 เดือน กุมภาพันธ์ 2561

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560

คดีอาญาที่น่าสนใจจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

บัญชีประชาชาติจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558

สถิติเกษตรและประมงจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

สถิติพลังงานจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

สวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

การศึกษาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560

ข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

แผนการอบรมการใช้เน็ตประชารัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ จังหวัดสตูล

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.