สารสนเทศสถิติเด่น (infographic)/ รอบรู้สถิติ

สารสนเทศสถิติเด่น​​ (infographic)/ รอบรู้สถิติ

tabin

                     เดือน กุมภาพันธ์ 2561

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 (ไตรมาส 4)

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2560

คดีอาญาที่น่าสนใจจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

บัญชีประชาชาติจังหวัดสตูล พ.ศ. 2558

สถิติเกษตรและประมงจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

สถิติพลังงานจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

สวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

การศึกษาจังหวัดสตูล พ.ศ. 2559

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560

ข้อมูลด้านสุขภาพจังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

แผนการอบรมการใช้เน็ตประชารัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ จังหวัดสตูล

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จังหวัดสตูล พ.ศ. 2560

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.