การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ดังต่อไปนี้  

 

1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2561

2  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2561 (ผนวก สรง.) ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2561

3  สำรวจความสุขของคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ.๒๕๖๑ (ผนวก สรง.) ระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2561

4  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 ระหว่าง วันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

5  สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ผนวก สศส.) ระหว่างวันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ 2561

6  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 12 

    กุมภาพันธ์ 2561

7  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 28  กุมภาพันธ์ 2561

8  สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.