การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมกราคม 2561 ดังต่อไปนี้   

  1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  1-12 มกราคม 2561 

  2. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-12 มกราคม 2561

  3. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-12 มกราคม 2561

  4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่  7-20 มกราคม 2561

  5. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 มกราคม 2561

  6. สำรวจยอดขายรายไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561

  7. สำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561

  8. สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561

  9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ 3 ปี 6 เดือน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561

     10. สำรวจความสุขของคนทำงาน (ในองค์กร) พ.ศ. 2561ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.