การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2560  ดังต่อไปนี้   

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1-12 ตุลาคม 2560 

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  7-20 ตุลาคม 2560

3. สำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 20 

   ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2560 

4. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1-10 ตุลาคม 2560

5. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 6. สำรวจความพิการ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.