การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกันยายน 2560  ดังต่อไปนี้   

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1-12 กันยายน 2560 

2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  7-20 กันยายน 2560 

3. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1-10 กันยายน 2560

4. สำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.  

    2560 ระหว่างวันที่  28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560  

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.