ชุดข้อมูลกลาง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ขยะ

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น

ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด

ปริมาณขยะสะสม

ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง

จำนวนสถานที่กำจัดขยะ

จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย

จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้

จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ

จำนวนปัญหาคดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะปัญหามลพิษ ลดลง

ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน

ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง

ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์

แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง

แผนงานโครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด 

ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)

จำนวนร้านรับซื้อของเก่า

ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ

จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ

จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ

จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

จำนวนครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ

พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ

 

 
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.