ชุดข้อมูลกลาง ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

 

 

 

 ชนิดพันธ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก

จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ จำแนกตามประเภท

จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด

เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย

จำนวนผลผลิตข้าว รายปีเพาะปลูก

ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม

ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามมาตฐาน GAP

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตาม มาตรฐาน GAP

ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)

ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการเปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่

ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยไร่

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่

พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่

จำนวนสหกรณ์การเกษตร

จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งนอกเขตชลประทาน

พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง

พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์

ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก

จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน

จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน

บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด

โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.