การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ดังต่อไปนี้   

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 12 มีนาคม 2560  

2. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 12 มีนาคม 2560 

3. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 31 มีนาคม 2560 

4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  7 – 20 มีนาคม 2560 

5. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 10 มีนาคม 2560

6. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 31 มีนาคม 2560

7. สำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 31 มีนาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.