ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดสตูล

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล

        ข้อมูลที่สำคัญจังหวัดสตูล รายการข้อมูลสถิติทางการในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์

        มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ

        ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) (ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ)

        ข้อมูลประชากร (ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) :
        ตารางข้อมูลจำนวนประชากร

 

แผนที่ต่าง ๆ ของจังหวัด

       แผนที่จังหวัดสตูล 

       แผนที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดสตูล

            

 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ       

ข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล พ.ศ. 2556 - 2558 (ที่มา : กรมการท่องเที่ยว)

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558

ตารางตัวชี้วัด พ.ศ. 2554 - 2558


ข้อมูลด้านสังคม      

ตารางเสนอโครงการสำรวจ โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2558 : 2559

การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

  

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม          

      รายงานสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต ประจำปี พ.ศ. 2556 (ที่มา : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต)

      ปริมาณขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556-2558  (ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

      ข้อมูลแหล่งน้ำ (บ่อน้ำตื้น และบ่อบาดาล) พ.ศ. 2557 - 2558  (ที่มา : สำนักงานชลประทานจังหวัดสตูล)

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.