การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมกราคม 2560 ดังต่อไปนี้   

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 12 มกราคม 2560  

2. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 12 มกราคม 2560 

            3. สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 12 มกราคม 2560 

       4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  7 – 20 มกราคม 2560 

            5. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่  1 - 10 มกราคม 2560 

            6. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มกราม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.