การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2559 ดังต่อไปนี้   

1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  1 - 12 ตุลาคม 2559  

2. สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  1 - 12 ตุลาคม 2559  

            3. สำรวจยอดขายรายไตรมาส (ไตรมาส 3) พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2559  

            4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  7 – 20 ตุลาคม 2559

            5. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2559

6. สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.