การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ดังต่อไปนี้   

     1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  7 - 20 กรกฎาคม 2559  

     2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  7 - 20 กรกฎาคม 2559

   3. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 10  กรกฎาคม 2559

     4. สำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

    5. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2559

   6. สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ..ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2559

   7. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ..ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2559

     8. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ (มิถุนายน พ..ศ. 2559) ระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2559

     9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  25 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.