การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดังต่อไปนี้ 
     1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  1 - 12 พฤษภาคม 2559

     2. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่  7 - 20 พฤษภาคม 2559

     3. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 10  พฤษภาคม 2559

     4. สำรวจโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559

     5. สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559

     6. สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2559

     7. สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ..ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2559

        8. สำรวจโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน พ..ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.