การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนมกราคม 2559 ดังต่อไปนี้ 
     1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2558/2559 ระหว่างวันที่  1 - 12 มกราคม 2559

     2. สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 31  มกราคม 2559

   3. สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2559

     4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558/2559 ระหว่างวันที่  7 - 20 มกราคม 2559

     5. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2558/2559 ระหว่างวันที่ 1 - 10  มกราคม 2559

   6 .สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 - 12  มกราคม 2559

   7. สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 31 มกราคม 2559

   8. สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559

   9. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558/2559 ระหว่างวันที่ 1 - 20  มกราคม 2559

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.