การเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ เพื่อจัดเก็บข้อมูล โครงการ ๆ ประจำเดือนเมษายน 2558 ดังต่อไปนี้ 
     1. สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2557/2558 ระหว่างวันที่  1 - 12 เมษายน 2558

     2. สำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 31  เมษายน 2558

     3. สำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1  มีนาคม – 30 เมษายน 2558    

     4. สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557/2558 ระหว่างวันที่  7 - 20 เมษายน 2558

     5. สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่  1 - 12  เมษายน 2558

     6. สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่  1 มีนาคม – 30 เมษายน 2558

     7. สำรวจประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2557/2558 ระหว่างวันที่ 1 - 10  เมษายน 2558

     8. สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 - 20  เมษายน 2558

     9. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2558
   10. สำรวจโครงการศึกษาและพัฒนาการต้นแบบระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตแจงนับ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2558    

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.