ข้อมูลจังหวัดสตูล นำเสนอด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

page 0010เอกสารข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสตูล ฉบับนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักภูมิสารสนเทศสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดทำขึ้น เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหารในระดับพื้นที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาจังหวัด โดยได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศในประเด็นข้อมูลทั่วไปของจังหวัดในรูปแบบของสารสนเทศภูมิศาสตร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.