ประชุมเชิงปฏิบัติ “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ณ ห้องประชุมกาหลง ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล

         วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ “การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มาเป็นกรอบหลักในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

โดย นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ กฤตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกาหลง ชั้น 2 ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.