ประชุมศูนย์บริหารราชการในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสตูล ครั้งที่ 33/2564

         วันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 33/2564 ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดสตูล เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ภาพรวมทั่วโลกและในประเทศไทย ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จังหวัดสตูลจึงได้เน้นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของคณะทำงานของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านต่าง ๆ

         โดยมี นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลาง
 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.