GD Catalog

 

การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ระดับพื้นที่


ประเด็น การท่องเที่ยวโดยชุมชนวิถีสตูล 


รายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็น           คำอธิบายข้อมูล (Metadata)>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำอธิบายข้อมูล (Metadata)<<


 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.