การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

 วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล พร้อมด้วย​บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสตูลเข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” บ้านผัง 13, 15, 18 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานฯ และนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.