อินโฟกราฟิค2563

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร


พ.ศ.2563

  q12563                                                                 lfs263

สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2/2563      สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1/2563

 

 พ.ศ.2562

fls2562

สรุปผลสำรวจโครงการการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  lfs63job                                                 lfs63tsic

 ร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามอาชีพและเพศ พ.ศ. 2562                        ร้อยละของผู้มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรมและเพศ พ.ศ. 2562

 

โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร


พ.ศ.2563

สรุปผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2563

 

 โครงการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน

 

พ.ศ.2561

 

  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2561 

โครงการสนับสนุนงานจังหวัด

 

พ.ศ.2563

kachad2563

สรุปผลงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาดวิถีใหม่จังหวัดสตูล ประจำปี 2563

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนบุรีวานิช จังหวัดสตูล (กรกฎาคม-กันยายน 2563)

 

พ.ศ.2562

 

สรุปผลการจัดการแข่งขันเปตองคนพิการสตูลโอเพนท์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.