รายงานสถิติจังหวัดสตูล

 

           k2563              k2562                2561                                     

รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2563          รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2562        รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2561

           2560             2559                 2558                                                                                  

 รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2560          รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2559         รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2558

 

          2557

รายงานสถิติจังหวัดสตูล พ.ศ.2557

 

 สถิติด้านสังคมและประชากรศาสตร์

2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 1 สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

 2563  2562  2561  2560  2559   : บทที่ 2 สถิติแรงงาน

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 3 สถิติการศึกษา

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

   สถิติด้านเศรษฐกิจ

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง

 2563  2562  2561  2560  2559  :  บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 11 สถิติเกษตร และประมง

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 13 สถิติพลังงาน

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 19 สถิติการคลัง

 สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2563  2562  2561  2560  2559  บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2563  2562  2561  2560  2559  2558 :   ตารางตัวชี้วัด

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังใหม่) ชั้น 2

ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 

โทรศัพท์/โทรสาร 0 7471 1161  มหาดไทย 73788, 73789

e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.